Strona główna CENTRUM DEMOSTENES "

Szkolenia Rad Pedagogicznych, Warsztaty

 

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH I WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI
ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Biorąc pod uwagę konieczność planowania wydatków w nadchodzącym roku szkolnym pragniemy zaproponować Państwu system szkoleniowo-rabatowy.
 

JEŚLI NIE ZNALAZŁEŚ W SPISIE INTERESUJĄCEGO CIĘ SZKOLENIA - ZADZWOŃ - DODAMY JE DLA CIEBIE


Liczba osób w grupie szkoleniowej uzależniona jest od tematu spotkania.
Czas trwania szkoleń oraz ich szczegółowy program ustalany jest indywidualnie.

 
I-DN – Rozwój osobisty nauczyciela.
II DN – Specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się – rozpoznawanie, terapia, zapobieganie.
III-DN – Języki obce.
 
I-DN – Rozwój osobisty nauczyciela, umiejętności komunikacyjne i psychopedagogiczne.
 
II DN – Specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w uczeniu się – rozpoznawanie, terapia, zapobieganie
 
Numer kursu
NAZWA
Metody aktywizujące w nauczaniu.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu aktywizujących metod nauczania.
OPIS
Znaczenie kreatywności i zaangażowania w nauczaniu jest bardzo duże, dlatego też proponujemy Państwu warsztaty dotyczące metod aktywizujących w nauczaniu. W trakcie warsztatów nauczyciele nabędą i utrwalą umiejętności związane z aktywnym, a co za tym idzie, ciekawym sposobem prowadzenia lekcji. Główne obszary warsztatów to:
 • Atrakcyjność lekcji dla ucznia i nauczyciela jako element wspierający uczenie się i nauczanie.
 • Udana komunikacja podstawą uczenia się i nauczania.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu i ich znaczenie, wskaźnik efektywności a oddziaływanie na struktury poznawczo-emocjonalne ucznia.
 • Znaczenie łączenia słuchania, mówienia, spostrzegania i działania jako sposób na zaangażowanie uczniów o różnych preferencjach sensorycznych, odmiennych stylach myślenia i typach inteligencji.
 • Kryteria doboru metod nauczania.
 • Praktyczna analiza wybranych metod – ćwiczenia: „Sześć myślących kapeluszy” Edwarda de Bono, Analiza SWOT, Burza mózgów, Debata korespondencyjna, Debata za i przeciw, drama i techniki dramowe, drzewo decyzyjne, Dyskusja, Dyskusja punktowana, Metaplan, Metoda biograficzna, Metoda projektu, Metoda symulacji, Metoda sytuacyjna, Poker kryterialny, Portfolio, Wycieczka, Wykład i jego rodzaje, cyfryzacja świata, Wywiad z sobowtórem, Alternatywne metody nauczania, inne.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl

  
Numer kursu
NAZWA
Strategie uczenia się i nauczania.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu uczenia się i nauczania.
OPIS
Niejednokrotnie mózg ludzki porównywano do komputera. Niestety jego pojemność i wydajność nie wzrasta z roku na rok. Wręcz przeciwnie – zdolności do opanowywania nowych obszarów tematycznych maleją wraz z wiekiem. Środkiem zaradczym może być tylko stosowanie odpowiednich metod dotyczących 3 obszarów związanych z uczeniem się: szybkiego czytania, sprawnego notowania – czyli przetwarzania informacji oraz zapamiętywania przetworzonego materiału. Zapraszamy Państwa na Warsztaty Efektywnych Metod Uczenia się – Techniki pamięciowe, które skoncentrowane są na nabyciu praktycznych umiejętności z zakresu zapamiętywania, szybkiego czytania oraz notowania. Nauczenie się skutecznych metod opanowywania wiedzy jest podstawą przekazania tych umiejętności uczniom. Nauczyciel posługujący się interesującymi metodami uczenia się i nauczania – znacznie częściej potrafi bezproblemowo utrzymać uwagę uczniów.
Uczestnicy warsztatów:
 • poznają tajemnice swojego mózgu oraz dowiedzą się jak zwiększyć swoje zdolności pamięciowe nawet o 200-300%;
 • dowiedzą się jak przygotować się do nauki, aby była łatwa, przyjemna i trwała;
 • zapoznają się z technikami szybkiego czytania (system "oko-mózg");
 • zapoznają się z metodą map pamięciowych (mind-maping), które wspomagają:
 • rozwiązywanie problemów;
 • sporządzanie notatek – notowanie przestrzenne;
 • burzę mózgów (czasami trzeba ruszyć i ciałem i umysłem);
 • techniki zapamiętywania – mnemotechniki (m. in. technika haków, łańcuchowa technika skojarzeń);
 • aktywne powtórki;
 • dowiedzą się jakie znaczenie ma relaks i stres w procesie zapamiętywania;
 • poznają techniki wspomagające koncentrację;
 • zyskają umiejętności, które ułatwią naukę i pracę.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
 
Numer kursu
NAZWA
Komunikacja i perswazja w pracy nauczyciela.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji i przekonywania.
OPIS
Podstawą dobrej komunikacji, bezpiecznego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich jest umiejętność wyrażania swoich myśli świadomie i bez lęku, ale także w sposób przyjazny dla otoczenia. Szczególnie ważne jest to w społeczności szkolnej.
Praca nauczyciela nieodłącznie wiąże się z umiejętnością skutecznego przekonywania oraz posługiwania się językiem tak aby inni go słuchali. Umiejętność ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach negocjacji i mediacji. Jest więc niezbędna każdemu nauczycielowi. 
 
Podstawowe zagadnienia warsztatów:
 • Wprowadzenie w zagadnienia komunikacji i perswazji.
 • Komunikacja nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.
 • Zasady budowania klarownego przekazu słownego.
 • Zasoby, które wzmacniają konstruktywną komunikację.
 • Ograniczenia psychiczne i fizyczne uniemożliwiające konstruktywną komunikację.
 • Przebieg procesu komunikacji i jego zakłócenia.
 • Sposoby przekazywania i zdobywania informacji – ćwiczenia praktyczne.
 • Komunikaty jednoznaczne.
 • Komunikaty wprost.
 • Parafrazy.
 • Metoda lustra.
 • Dygresje.
 • Aluzje.
 • Pytania otwarte.
 • Pytania zamknięte.
 • Informacje zwrotne.
 • Komunikacja niewerbalna - komunikacja werbalna. Rodzaje komunikatów i ich wpływ na odbiorcę.
 • Operacje głosem – ton, głośność, modulowanie i intonacja.
 • Sztuka motywacji. 
 • Podstawy procesu perswazji:
 •        rodzaje perswazji;
 •        elementy perswazji;
 •        sytuacje "perswazyjne";
 •        język perswazji (wyrażenia potęgujące perswazyjność komunikatu, style komunikowania, trudne rozmowy - trudne          komunikaty - trudni odbiorcy, pytania i argumentacja);
 •        spory: sposoby przeciwdziałania i unikania, umiejętność tworzenia kompromisu - czyli jak pozwolić wszystkim wyjść        z twarzą.
 • Wywieranie wpływu - skuteczne oddziaływanie poprzez perswazję.
 • Systemy reprezentacji sensorycznej.
 • Aktywne słuchanie i milczenie - znaczenie w procesie komunikacji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności panowania nad emocjami, świadomego ich używania.
OPIS
Emocje w życiu człowieka odgrywają znaczącą rolę. Są motorem naszych działań i powodem bezczynności. Umiejętność panowania nad emocjami, świadomość emocjonalna daje nam możliwość większego panowania nad własnym życiem. Poznanie własnych emocji jest więc podstawą możliwości rozwijania tej umiejętności u dzieci i młodzieży.
Główne zagadnienia warsztatów:
 • Wprowadzenie w zagadnienie emocji. Genogram.
 • Rodzaje emocji: lęk, strach, gniew, złość , miłość, przywiązanie, radość, szczęście, smutek, żałoba.
 • Rozpoznawanie emocji.
 • Akceptacja emocji (pozytywnych i negatywnych).
 • Mierzenie inteligencji emocjonalnej na podstawie zachowania.
 • Rozwój emocjonalny. Skutki deficytów emocjonalnych. Budowanie świadomości emocjonalnej.
 • Zmiana kierunku koncentracji na uczucia.
 • Śmiejemy się sami z siebie – jesteśmy niedoskonali i to jest w porządku.
 • Komunikaty emocjonalne (jak wyrażać emocje, jak panować nad emocjami).
 • Trening autogenny.
 • Autoanaliza.
 • Empatia – zrozumienie innych.
 • Odpowiedzialność za własne emocje.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Stres w zawodzie nauczyciela – techniki antystresowe.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności panowania nad stresem.
OPIS
Sytuacje stresogenne są nieodłączną częścią pracy każdego nauczyciela. Gdy Niechciane reakcje fizjologiczne, blokada mowy, trzęsące się ręce to tylko niektóre oznaki reakcji na stres.
W trakcie warsztatów zwrócimy główną uwagę na:
 • znaczenie samoświadomości w pokonywaniu stresu,
 • czynniki stresogenne,
 • usytuowanie stresu w ciele,
 • sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • sposoby mobilizowania własnych potencjałów,
 • sposoby obniżania napięcia, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne,
 • skuteczne sposoby gospodarowania czasem,
 • afirmacje,
 • sposoby wykorzystywania emocji negatywnych do celów pozytywnych,
 • komponenty stresu i jego skuteczne opanowywanie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Emisja i higiena głosu.
CEL SZKOLENIA
Zwiększenie efektywności pracy głosem.
OPIS
Czysty, dźwięczny, mocny, odpowiednio zabarwiony emocjonalnie głos niektórzy uważają za dar natury. My wiemy, że naturze można pomóc. Prawidłowa emisja głosu to taka, która nie narażając nas na zbędny wysiłek pozwala wydobyć pełnię brzmienia z niezwykłego instrumentu, jakim jest ludzki aparat mowy. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli, dla których głos to jedno z podstawowych narzędzi pracy. To dzięki odpowiedniej technice mowy nie tylko sprawimy, że nasza mowa będzie lepsza, bezpieczniejsza, ale także bardziej oddziałująca na słuchaczy – uczniów.
Zwiększenie efektywności pracy głosem uzyskujemy poprzez:
 • naukę technik oddechowych w tym prawidłowego podparcia oddechowego, uelastycznienia, zrytmizowania oddechu,
 • prawidłową higienę głosu,
 • naukę ćwiczeń rozluźniających oraz relaksacyjnych,
 • naukę ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych,
 • naukę ćwiczeń fonacyjnych, ćwiczeń dykcyjnych, a także ćwiczeń w zakresie prozodii mowy (akcent, intonacja, tempo mowy),
 • zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z zakresu komunikacji niewerbalnej będącej uzupełnieniem przekazu werbalnego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Sztuka wystąpień publicznych
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności przygotowania siebie i uczniów do wystąpień publicznych, ekspozycji społecznej.
OPIS
Ekspozycja społeczna to element każdej lekcji, zebrań z rodzicami, jak również uroczystości szkolnych i regionalnych. Każdy nauczyciel powinien umieć radzić sobie z sytuacją stresu oraz tremy, a także umiejętnie przygotować się do wystąpienia zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Opanowując techniki wystąpień publicznych nauczyciel 'skazany' będzie na sukces.
Główne zagadnienia warsztatów:
 • Wprowadzenie w problematykę stresu i tremy:
 • Pojęcie stresu i tremy – próba zdefiniowania.
 • Model fizjologiczny stresu oraz tremy.
 • Kwestionariusz – czy jesteś podatny na stres i tremę?
 • Gdzie się kumuluje stres oraz trema? – autoanaliza .
 • Jakie schematy mojego postępowania i myślenia powodują stres i tremę? – autoanaliza.
 • Rola emocji i motywacji w sytuacji ekspozycji społecznej.
 • Pozytywne nastawienie.
 • Ekscytacja.
 • Subiektywna interpretacja sytuacji .
 • Rola czynników niewerbalnych na jakość wystąpienia i przekazywania informacji – ćwiczenia praktyczne.
 • Gesty.
 • Mimika.
 • Postawa.
 • Strój.
 • Kontrola własnego ciała.
 • Stres, a głos – ćwiczenia praktyczne.
 • Analiza własnego głosu w sytuacji stresowej.
 • Ćwiczenia artykulacyjne i intonacyjne.
 • Ćwiczenia komunikacyjne – ćwiczenia w formułowaniu opinii, argumentacji i uzasadniania własnych argumentów.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Negocjacje w pracy z uczniami i rodzicami.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz prowadzenia negocjacji.
OPIS
W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej konieczne jest podjęcie interwencji.
W takcie warsztatów nauczyciele zapoznają się:
 • z metodami budowania relacji z uczniami i wykorzystaniem sprawdzonych sposobów interwencji;
 • ze stylami negocjacji i obszarami ich zastosowania;
 • z metodami prowadzenia mediacji.
Główne zagadnienia warsztatów:
 • Profesjonalny negocjator.
  - fakty i mity na temat skuteczności negocjacji;
  - cechy dobrego negocjatora;
  - dialog w negocjacjach gwarantem trwałego sukcesu;
  - modele negocjacyjne (analiza);.
  - sytuacje trudne
 • Człowiek w sytuacji wpływu społecznego.
  - nastawienie do negocjacji;
  - wywieranie wpływu a manipulacja;
  - impas i konflikt; 
  - asertywność, empatia, syntonia.
 • Strategie zachowań negocjacyjnych.
  - osobowość partnera negocjacyjnego;
  - negocjacje w różnych obszarach życia;
  - logika wypowiedzi;
  - negocjacje – spór – kompromis;
  - prowadzenie rozmowy;
  - analiza języka negocjacji.
 • Etapy negocjacji.
 • Wartość dodana negocjacji.
  - wartości ludzkie;
  - porozumienie;
  - współpraca.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Mediacje w pracy z uczniami i rodzicami.
CEL SZKOLENIA
Poznanie technik mediacji i wykorzystanie ich w warsztacie pracy.
OPIS
W sytuacjach zaognionych konfliktów i niemożności rozwiązania ich na drodze interwencji i negocjacji nauczyciel ze wsparciem dyrektora i pedagoga podejmuje się prowadzenia mediacji, które mają doprowadzić do polubownego rozwiązania konfliktu.
Główne zagadnienia warsztatów:
 • Czym jest mediacja i jak funkcję pełni mediator? – podstawy prawne.
 • Istota i zasady mediacji
 • Reguły mediacji  i jej przebieg
 • Jak wykorzystać elementy i techniki procesu mediacyjnego w pracy z uczniem i rodzicem.
 • Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik mediacji.
 • Rozwiązywanie sporów pomiędzy uczniami – nauczyciel w roli mediatora.
 • Warsztat pracy mediatora.
 • Czym jest konflikt.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 • Podstawowe techniki komunikacji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Asertywność dla nauczycieli.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności zachowań asertywnych.
OPIS
Sztuka osiągania sukcesu to w dużej mierze sztuka autoprezentacji, ale również sztuka umiejętnego odmawiania z jednoczesnym zachowaniem dobrego wizerunku własnej osoby jak i placówki. Umiejętności te pozwolą zmienić postawy wobec siebie i innych - z agresywnej bądź uległej na asertywną, zwiększyć poczucia pewności siebie z jednoczesnym polepszeniem atmosfery współpracy. Pozwalają kreować pozytywny obraz siebie i szkoły.
Główne elementy warsztatów:
 • Co to jest asertywność (dlaczego zachowujemy się agresywnie, ulegle, asertywnie).
 • Praktyczne zastosowanie umiejętności asertywnych.
 • Jak umiejętnie (asertywnie) odmawiać, reagować na krytykę i pochwały - czyli jak przyjmować opinie innych ludzi.
 • Znaczenie umiejętności asertywnych:
  • poczucie komfortu bycia sobą;
  • odczuwanie radości w relacjach z ludźmi;
  • kontrola nad własnymi decyzjami, własnym życiem;
  • redukcja stresu;
  • unikanie przykrych dla siebie sytuacji;
  • pewność siebie, spokój wewnętrzny, szacunek dla siebie oraz szacunek innych ludzi;
  • uniknięcie wstydu, niepotrzebnych konfliktów, pogorszenia zdrowia, traktowania Ciebie z góry.
 • Wpływ asertywności na motywację i komunikację.
 • Ćwiczenia praktyczne.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Warsztaty rozwiązywania sporów bez agresji.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności rozwiązywania sporów, argumentacji oraz radzenia sobie z agresją.
OPIS
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży to temat, który od dawna wzbudza uzasadniony niepokój wśród nauczycieli, wychowawców, psychologów, rodziców oraz samych uczniów. Agresja i radzenie sobie z nią należy do codziennej pracy wychowawców.
Warsztat dając wiedzę i umiejętności na temat funkcjonowania mechanizmów agresji pozwala na poznanie zasad przeciwdziałania jej, a także postępowania w sytuacjach przemocy, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się:
 • czym jest agresja;
 • jakie są funkcje agresji;
 • formy zachowań agresywnych;
 • przyczyny powstawania zachowań agresywnych;
 • sposoby przeciwdziałania agresji;
 • płaszczyzny relacji szkolnych, a sposoby walki z agresją.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Jak rozwijać myślenie twórcze wśród uczniów
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności rozwijania kreatywności wśród uczniów.
OPIS
Myślimy i działamy za pomocą schematów umysłowych.
Warsztaty pozwolą poznać sposoby ich pokonywania dzięki rozwojowi twórczego nastawienia do rzeczywistości oraz poznaniu konkretnych technik kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Głównym celem jest uzyskanie umiejętności poszukiwania, znajdywania i stosowania w praktyce rozwiązań oryginalnych i adekwatnych do konkretnej sytuacji. A także sposobów przekazania tych umiejętności uczniom.
Podstawowe zagadnienia warsztatów:
 • zadania obrazujące różne schematy myślenia i bariery umysłowe;
 • co to jest kreatywność – wiadomości wstępne;
 • ćwiczenia na przełamywanie barier umysłowych;
 • elementy twórczego myślenia;
 • podstawowe składniki twórczego myślenia: oryginalność, elastyczność, płynność i dopracowanie;
 • pytania, wątpliwości, różne punkty widzenia;
 • semantyka pytań i dostrzegania problemów;
 • umiejętność patrzenia z różnych punktów widzenia;
 • empatia i zrozumienie zachowań innych osób;
 • ćwiczenia krytycyzmu i samodzielności myślenia;
 • twórcze myślenie w szkole:
 • wykorzystanie twórczego myślenia do rozwiązywania problemów;
 • zastosowanie umiejętności twórczego myślenia do wybranej dziedziny twórczości, wiedzy;
 • twórcze myślenie jako przełamanie nudy szkolnej.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Techniki zapamiętywania
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat różnorodnych technik pamięciowych.
OPIS
Zapamiętywanie jest niejednokrotnie umiejętnością wyuczoną. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie podnieść efektowność pracy umysłu w tym zakresie.
Główne obszary warsztatów:
 • Co oferują mnemotechniki?
 • Zasady doskonałej pamięci.
 • Budowa i zasady pracy mózgu - prawa i lewa półkula.
 • Test sprawności pamięciowej.
 • Poznanie trzech głównych technik pamięciowych:
  Rzymski pokój - technika haków.
  Technika liczbowo-obrazkowa i symbole liczbowe.
  Łańcuchy informacyjne.
 • Skuteczne zapamiętywanie imion i nazwisk, stanowiska i miejsca pracy, uczniowie, rodzice.
 • Jak zapamiętywać bez zbędnych notatek teksty przemówień, przebieg narad i posiedzeń, treść czytanych materiałów, raportów czy artykułów.
 • Notatki linearne.
 • Zasady stosowania map graficznych – jak usprawnić swoje notatki w pracy.
 • Zasady efektywnej nauki i skuteczny system powtórek.
 • Trening wykorzystania różnych technik pamięciowych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Alternatywne metody nauczania
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z alternatywnymi metodami nauczania.
OPIS
Alternatywne metody nauczania doskonale współgrają ze specyfiką rozwoju dziecka w wieku szkolnym. Wykorzystując naturalne potrzeby dziecka w planowaniu zajęć oferują aktywne działania, zaspakajają potrzebę ruchu, zabawy i są atrakcyjniejsze. Sprawiają też, że klimat w czasie lekcji oraz stosunek pomiędzy nauczycielem a uczniem, znacznie się poprawiają. W trakcie zajęć prowadzonych metodami alternatywnymi znacznie wzrasta motywacja do nauki, gdyż ta ubrana w atrakcyjną formę przestaje być przymusem a staje się czynnością pożądaną.
W trakcie warsztatów nauczyciele zapoznają się z wybranymi metodami alternatywnymi w nauczaniu.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Warsztaty autoprezentacji
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności wiarygodnej autoprezentacji.
OPIS
Sztuka osiągania sukcesu zarówno przez nauczycieli jak i uczniów to w dużej mierze sztuka autoprezentacji. To, w jaki sposób inni nas postrzegają, wpływa na to czy jesteśmy słuchani, czy wydajemy się wiarygodni i czy warto nas zatrudnić. Umiejętność pozytywnego kreowania wizerunku własnej osoby potrzebna jest nie tylko osobom ubiegającym się o pracę, jest ona niezbędna nauczycielom jak i uczniom, ponieważ 70% sukcesu ukryte jest nie w tym co mówimy, ale w tym jak mówimy i co sobą prezentujemy.
Głównymi obszarami tematycznymi naszych warsztatów będą więc:
 1. Umiejętność budowania wizerunku własnej osoby w kontaktach interpersonalnych - znaczenie świadomej autoprezentacji.
 2. Komunikacja niewerbalna jako główny środek przekazu wiarygodnych informacji - mowa ciała:
  • czytanie przekazów i nauka świadomego panowania nad gestami, mimiką i pantomimiką;
  • rola kontaktu wzrokowego;
  • operowanie przestrzenią;
  • rola pierwszego wrażenia;
  • metody utrzymania uwagi naszych słuchaczy.
 3. Komunikacja werbalna:
  • słuchanie jako ważny element rozmowy;
  • czynniki wpływające na deformację nadawanej treści - kanały przekazu, metody argumentacji.
 4. Ćwiczenia praktyczne w czytaniu komunikatów drugiej osoby i ocena prezentacji własnej osoby.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Muzyka jako sztuka i metoda pracy na lekcjach. Stymulacja i terapia.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z technikami muzycznymi w edukacji.
OPIS
W procesie nauczania najważniejsze dla uzyskania maksymalnej efektywności jest połączenie wpływu na różne zmysły oraz oddziaływanie przez działanie. Dlatego proponujemy warsztaty technik muzyczno-ruchowych, które znakomicie sprawdzają się zarówno w przedszkolach jak i w szkole podstawowej, stanowią też doskonały materiał do zajęć relaksacyjnych. W trakcie warsztatów zapoznamy się:
-z metodami pracy z materiałami,
-wykorzystaniem muzyki w pracy z grupą,
-zastosowaniem gier i zabaw muzycznych wykorzystujących dźwięk, rozwijających umiejętność słuchania, koncentracji, poczucia rytmu.
-metodami rozwijającymi umiejętność relaksacji i rozluźnienia dzięki zastosowaniu improwizacji ruchowej do muzyki.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z tablicą interaktywną
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy z tablicą interaktywną.
OPIS
Tablice interaktywne to wymóg współczesności. Nauczyciele, którzy chcą wejść w aktywną relację z uczniami , a także urozmaicić lekcję powinni wykorzystywać nowoczesną technikę w nauczaniu. Warsztaty pokażą jak wykorzystywać tablicę interaktywną, a także programy z nią związane (nawet gdy szkoła tablicy nie posiada).
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z platformami edukacyjnymi
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności posługiwania się platformami edukacyjnymi
OPIS
Tempo zmian edukacyjnych oraz rozwój nauki pozwala nam na korzystanie z coraz obszerniejszych zasobów materiałów edukacyjnych. Edu-platformy zapewniają nauczycielom gotowe materiały audiowizualne, pozwalają na tworzenie testów sprawdzających i materiałów podsumowujących w bardzo atrakcyjnej formie dla ucznia.
Warsztaty praktyczne oparte na bezpłatnych platformach edukacyjnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Programy graficzne w pracy nauczyciela
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadą działania programu Gimp.
OPIS
Umiejętność tworzenia prezentacji graficznych stanowi niezbędną wiedzę nauczyciela. W trakcie warsztatów nauczyciele zapoznają się z pracą z bezpłatnym programem Gimp.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Edytory tekstowe w pracy nauczyciela
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z edytorami tekstowymi MS Office, Open Office
OPIS
Praca współczesnego nauczyciela nieodłącznie związana jest z przygotowywaniem różnego rodzaju pomocy, testów, zestawień. Znajomość edytorów tekstów stanowi więc podstawę skutecznej i bezstresowej pracy.
Główne obszary szkolenia:
 • Zasady poprawnej edycji tekstu.
 • Wstawianie i rysowanie prostych tabel.
 • Przygotowanie dokumentów do druku.
 • Przygotowanie dokumentów zawierających elementy graficzne.
 • Narzędzia wspomagające edycję tekstu.
 • Tworzenie dokumentów w oparciu o tekst i grafikę (w tym zamieszczoną w Internecie)
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praktyczne umiejętności szkolnego doradcy zawodowego.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy doradcy zawodowego.
OPIS
Uczniowie kończąc gimnazjum, liceum stają przed koniecznością wyboru ścieżki kształcenia.
Warsztaty pozwolą nabyć umiejętność wskazywania świadomego wyboru ścieżki kształcenia doprowadzającej do wymarzonego zawodu. Warsztaty pomogą również w zdobyciu wiedzy dotyczącej wymagań stawianych przez szkoły, pracodawców, jak i środowisko pracy.
Program warsztatów:
 • Samoświadomość sposobem na obranie odpowiedniej dla siebie dalszej ścieżki kształcenia. Wykorzystanie kwestionariuszy dotyczących preferowanej dziedziny nauki, obszaru zainteresowań, samooceny oraz metod pracy.
 • Analiza kwestionariuszy – podstawowe pojęcia modelu przystosowania zawodowego:
 • wartości oczekiwane
 • ergonomia (środowisko pracy)
 • wymagania środowiska pracy w stosunku do nas
 • przydatność zawodowa
 • satysfakcja z pracy
 • Analiza szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) oraz policealnych (szkoły wyższe) oraz zasad przyjmowania do nich:
 • liczba wymaganych punktów / egzaminy
 • profile klas / kierunki studiów
 • kółka zainteresowań / koła naukowe
 • hierarchia szkół na tle innych
 • położenie, dojazd
 • Sposoby pracy z uczniem w trakcie warsztatów doradczych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Metody rozwiązywania konfliktów edukacyjnych i wychowawczych.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodami rozwiązywania konfliktów.
OPIS
Konflikty często występują w naszym życiu. Szkoła jest terenem wybitnie podatnym na ich występowanie. Pojawiają się wtedy gdy mamy problemy z porozumiewaniem się, dostrzeganiem uczuć innych osób czy prezentacją i obroną własnego stanowiska.
Główne obszary szkolenia:
 • Pojęcie konfliktu.
 • Źródła konfliktów (relacji, wartości, interesów, strukturalny, danych).
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Czynniki zwiększające ryzyko zachowań problematycznych uczniów.
 • Czynniki zmniejszające ryzyko zachowań problematycznych uczniów.
 • Metody rozwiązywania konfliktów.
 • Profilaktyka.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Kultura języka i retoryka w pracy nauczyciela.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z podstawami retoryki i kultury języka oraz ich znaczeniu w pracy nauczyciela.
OPIS
Umiejętność poprawnego posługiwania się językiem to w dużej mierze również gwarancja sukcesu pedagogicznego.
Główne obszary warsztatów:
 • Retoryka komunikacyjna – językowe (werbalne) i psychologiczne aspekty decydujące o retorycznej sprawności skuteczności komunikacyjnej.
 • Sztuka kompozycji.
 • Niewerbalne środki retorycznej autoprezentacji.
 • Wykorzystanie retoryki na lekcjach.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Gry i zabawy jako element profilaktyki zachowań agresywnych.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat profilaktyki zachowań agresywnych.
OPIS
Pojawiająca się w szkole agresja z jednej strony związana jest z nieumiejętnością radzenia sobie z emocjami przez dzieci i młodzież, a z drugiej strony z brakiem umiejętności radzenia sobie z tą agresją przez nauczycieli.
Gry i zabawy profilaktyczne to umożliwienie uczniom doświadczenia, że przemoc nie musi być dominującą formą komunikacji między rówieśnikami, że można nauczyć się rozmaitych technik przezwyciężania w sobie negatywnych uczuć, różnego rodzaju frustracji, niepowodzeń i przykrości dnia codziennego.
Główne elementy warsztatów:
 • Zasady organizowania pracy w grupie – tworzymy zgrany zespół.
 • Właściwa komunikacja – jak gadać by się dogadać.
 • Wymowna siła milczenia.
 • Asertywne postawy w profilaktyce zachowań agresywnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Sytuacje kryzysowe w szkole. Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami uczniów?
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z zasadami interwencji kryzysowej w szkole.
OPIS
Na terenie szkoły może dochodzić do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów, dlatego też należy być na nie przygotowanym. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z właściwą reakcją i procedurą adekwatną do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szkoły.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Lęk i agresja – jak sobie z nimi radzić
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z wyznacznikami lęku i agresji oraz sposobami radzenia sobie z nimi.
OPIS
Zarówno lęk jak i agresja przejawiają się w postawie werbalnej i niewerbalnej. Zapoznanie się z ich symptomami i odpowiednie dostosowanie działań stanowi podstawę sukcesu nauczyciela.
Główne obszary warsztatów:
 • Czym jest lęk i agresja.
 • Uwarunkowania lęku i agresji w środowisku szkolnym.
 • Uwarunkowania lęku i agresji w środowisku rodzinnym.
 • Sposoby wyciszania agresji i radzenia sobie z lękiem.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Mobbing w szkole – jak zapobiegać przemocy grupowej?
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami działania mobbingu, interwencją i zapobieganiem zjawisku.
OPIS
Szkoła jako miejsce, w którym spotykają się różne grupy uczniów może być również miejscem, w którym dochodzi do przemocy grupowej. Aby przeciwdziałać mobbingowi nauczyciel powinien być w pełni świadom tego zjawiska i znać zasady postępowania wobec mobbingu.
Główne obszary warsztatów:
 • Istota zjawiska.
 • Niebezpieczne skutki.
 • Dlaczego grupa stosuje mobbing wobec wybranej ofiary.
 • Ofiara mobbingu.
 • Mechanizmy obronne ofiary.
 • Postawa nauczycieli wobec mobbingu.
 • Jak rozpoznać przemoc grupową w klasie.
 • Działania interwencyjne.
 • Zapobieganie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
 
Numer kursu
NAZWA
Szkolne gry – analiza transakcyjna w praktyce.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat wykorzystania analizy transakcyjnej w szkole.
OPIS
Zachowania uczniów często stanowią dla nauczycieli zagadkę, niepokoją. W okresie rozwojowym- adolescencji ustalają się skrypty życiowe w związku z tym odpowiednie działania mogą modyfikować niepożądane zachowania. Wykorzystując wiedzę z zakresu analizy transakcyjnej, można ten proces prowadzić bardziej spójnie i konsekwentnie. 
Nauczyciele powinni wykorzystywać zasady analizy transakcyjnej po to by lepiej nauczać i wspomagać uczenie się uczniów, utrzymać ład i dyscyplinę w klasie, odpowiednio reagować na agresję i konflikty, rozwijać samoświadomość i refleksyjność, a także kształtować zdrowe osobowości uczniów.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Coaching w nauczaniu
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodami coachingowymi.
OPIS
Coaching jako metoda osobistego rozwoju ma dwojakie zastosowanie w pedagogice. Z jednej strony narzędzia coachingowe stanowią znaczącą część diagnostyki psychopedagogicznej w sytuacji kryzysowej, stresującej z drugiej strony stanowią nieocenioną pomoc w doradztwie edukacyjno-zawodowym. Podczas warsztatów zapoznacie się z wyznacznikami coachingu oraz narzędziami i ich zastosowaniem w praktyce szkolnej.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
 
Numer kursu
NAZWA
ABC logopedii dla nauczycieli
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z głównymi zagadnieniami logopedii.
OPIS
  Podstawy wiedzy związane z funkcjonowaniem mowy oraz narządów z nią związanych stanowi podstawę do przeprowadzenia diagnozy dysfunkcji językowych, komunikacyjnych.
  W trakcie warsztatów nauczyciele zapoznają się z:
 • klasyfikacją podstawowych zaburzeń logopedycznych,
 • pozostałymi dysfunkcjami logopedycznymi,
 • etapami rozwoju mowy,
 • ćwiczeniami usprawniającymi aparat mowy,
 • zabawami językowymi.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Pedagogika zabawy
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodami pedagogiki zabawy.
OPIS
Marzeniem każdego nauczyciela jest umiejętność panowania nad grupą oraz doskonałej organizacji zajęć. Propozycja pracy w konwencji pedagogiki zabawy pozawala na umiejętne organizowanie sytuacji początkowych w grupie, na wprowadzanie zajęć rozluźniających i integrujących poprzez prowadzenie dyskusji, właściwe udzielanie informacji zwrotnych oraz zastosowanie ruchu jako metody zmniejszającej dystans. Proponowane aktywne metody pracy z grupą z zastosowaniem pedagogiki zabawy skupione będą wokół:
 • metod wstępnych przeznaczonych na początek zajęć,
 • metod tanecznych,
 • metod związanych z rozwojem wokalnym – zabawy dźwiękiem, głosem i ruchem,
 • metod relaksacyjnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Grywalizacja
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z najnowszymi metodami pracy z uczniem opartymi na grach.
OPIS
Współczesny młody człowiek funkcjonuje w świecie w oparciu o techniki multimedialne. Wykorzystując reguły gier (komputerowych, RPG i innych) oraz serwisów społecznościowych w nauczaniu nauczyciel może w skuteczny sposób wchodzić w relacje z uczniami oraz uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki nauczania jednocześnie dając uczniom ciekawą formę przekazu.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Ocenianie kształtujące w zawodzie nauczyciela
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności oceniania poprzez systemy komunikatów JA oraz SPINKA – ocenianie kształtujące.
OPIS
Ocenianie jest ważnym elementem pracy nauczyciela. Jest elementem kontaktu nauczyciela z uczniem i rodzicami. Dlatego też umiejętne stosowanie oceniania kształtującego stanowi podstawę udanej komunikacji i motywowania ucznia do pracy.
Główne obszary warsztatów:
- Różnice między ocenianiem sumującym a kształtującym .
- Zalety oceniania kształtującego .
- Informacja zwrotna jako element oceniania kształtującego.
- Komunikat „JA” oraz „SPINKA”.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z dzieckiem leworęcznym w przedszkolu i klasach 1-3.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy z dzieckiem leworęcznym.
OPIS
  We współczesnej szkole coraz częściej spotykamy uczniów leworęcznych. Formy pracy powinny być dostosowane do zdiagnozowanej lateralizacji.
  Główne obszary warsztatów:
 • Postępowanie z dzieckiem leworęcznym w różnych okresach rozwojowych.
 • Zasady pracy dydaktycznej z dzieckiem leworęcznym wg Marty Bogdanowicz.
 • Przykłady ćwiczeń do wykorzystania w zajęciach stymulacyjno-korekcyjnych z dziećmi leworęcznymi.
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Kształtowanie prawidłowego uchwytu i regulacja napięcia mięśniowego rąk
 • Rozwijanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe
 • Kształcenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
 • Ćwiczenia korygujące mylenie liter o podobnych kształtach, lecz inaczej położonych w przestrzeni
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Diagnoza potrzeb edukacyjnych – narzędzia i materiały programowe.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z podstawami diagnozy potrzeb edukacyjnych.
OPIS
  Obowiązek diagnostyczny niesie ze sobą konieczność zapoznania się zarówno z regulacjami prawnymi jak i narzędziami, które można wykorzystać w celu sprawnego przeprowadzenia identyfikacji potrzeb uczniów.
  Główne zagadnienia warsztatów:
 • Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Interpretacja regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych funkcjonowania szkoły i diagnostyki – najczęściej zadawane pytania.
 • Wyznaczniki i rozpoznanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania;
 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • uczeń niedosłyszący;
 • uczeń z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazja;
 • uczeń z ADHD;
 • uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym;
 • uczeń szczególnie uzdolniony;
 • uczeń z choroba przewlekłą.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
  
Numer kursu
NAZWA
Narzędzia diagnostyczne – uczniowie ze SPE.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z narzędziami do diagnozy uczniów ze SPE.
OPIS
  Zmieniająca się sytuacja edukacyjna spowodowała konieczność poszerzenia przez nauczycieli wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wychodząc naprzeciwko tym potrzebom oferujemy warsztat skoncentrowany na następujących zagadnieniach:
 • Model Herseya i Blancharda w diagnostyce.
 • Narzędzia pracy: Bateria B5/6S (PTPiP), Bateria B8S (PTPiP), SRD, SRD6, narzędzia obserwacji i wywiadu, diagnostyczne narzędzia coachingowe.
 • Wyznaczniki i rozpoznanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: m.in.uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania, matematyki, z ADHD; uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym; uczeń szczególnie uzdolniony;
 • Dokumenty KIPU, PDW, IPET.

Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
Numer kursu
NAZWA
Praktyczne tworzenie KIPU, PDW, IPET, dokumenty diagnostyczne
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat tworzenia dokumentów związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
OPIS
  Aby objąć ucznie ze SPE opieką należy najpierw skonstruować poprawnie wymagane dokumenty: KIPU-Kartę indywidualnych potrzeb ucznia, PDW – Plan działań wspierających, a dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego IPET – Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ponieważ w procesie diagnostycznym ucznia, dalej w tworzeniu dokumentów biorą udział wszyscy nauczyciele uczący ucznia dlatego też każdy nauczyciel powinien nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu: Diagnostyczne podstawy KIPU, PDW, IPET, Elementy konstrukcyjne dokumentów, narzędzia diagnostyczne w budowaniu KIPU, PDW, IPET.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl

Numer kursu
NAZWA
Rozpoznawanie i terapia dysleksji.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z wyznacznikami dysleksji i podstawami terapii.
OPIS
  Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z przyczynami i wyznacznikami szeroko pojętej dysleksji, a także zapoznaniu się z wyznacznikami dotyczącymi pracy z dziećmi i młodzieżą, u której zdiagnozowano wymienione zaburzenie. Ponadto podczas warsztatów nauczyciele poznają zasady postępowania podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz profilaktycznych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Coaching jako metoda diagnostyczno-terapeutyczna.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat podstaw coachingu w edukacji.
OPIS
  Coaching jako metoda osobistego rozwoju ma dwojakie zastosowanie w pedagogice. Z jednej strony narzędzia coachingowe stanowią znaczącą część diagnostyki psychopedagogicznej ucznia ze SPE, z drugiej strony stanowią nieocenioną pomoc w doradztwie edukacyjno-zawodowym wprowadzonym do zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Komunikacja z uczniem ze SPE.
CEL SZKOLENIA
Poznanie wyznaczników prawidłowej komunikacji z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
OPIS
  Podstawą dobrej komunikacji z uczniem ze SPE, bezpiecznego funkcjonowania w relacjach międzyludzkich jest umiejętność wyrażania swoich myśli świadomie i bez lęku, ale także w sposób przyjazny dla otoczenia. Szczególnie ważne jest to w społeczności szkolnej. Uczeń z różnymi dysfunkcjami odrębnie funkcjonuje również w sferze komunikacji interpersonalnej, dlatego niezbędne jest poznanie przez każdego nauczyciela zasad komunikacji z uczniem ze SPE uwarunkowanej czynnikami dysfunkcyjnymi oraz ogólnymi zasadami komunikacji z uczniem.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Metody aktywizujące na lekcjach – praca z uczniem ze SPE.
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności dostosowania aktywnych metod pracy do uczniów ze SPE.
OPIS
  Znaczenie kreatywności i zaangażowania w nauczaniu jest bardzo duże, dlatego też znajomość metod aktywizujących w pracy z uczniem ze SPE ma dodatkowe znaczenie. Znajomość podstaw dysfunkcji ucznia ze SPE oraz skorelowanie z nimi pożądanych metod aktywizujących daje doskonałe rezultaty w terapii i nauczaniu. Atrakcyjność lekcji dla ucznia i nauczyciela jest elementem wspierającym uczenie się i nauczanie znacznie podnoszącym wskaźnik efektywności.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Arteterapia w pracy z uczniem ze SPE
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy terapeutycznej z uczniem ze SPE
OPIS
  Nauczanie ucznia ze SPE w dużej mierze powinno opierać się na metodach wywodzących się z różnych form arteterapii. Służą one do różnych celów dydaktycznych, rozbudzania ciekawości a przede wszystkim wspierania rozwoju ucznia oraz osiągania celów diagnostyczno-terapeutycznych.
 • Główne obszary warsztatów:
 • Wybrane technik bajkoterapii, terapii przez sztuki plastyczne, muzykoterapii, dramy,
 • Poznanie sposobów rozbudzania w uczniach ciekawości nauczanym tematem
  Arteterapia w diagnozowaniu - jak wykorzystać metody arteterapii do modyfikacji zachowań społecznych w grupie dzieci
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z uczniem zdolnym.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy i umiejętności na temat pracy z uczniem zdolnym
OPIS
  Uczeń zdolny to szczególne wyzwanie dla każdego nauczyciela. Podczas warsztatów nauczyciele zapoznają się z wyznacznikami oraz prawnymi podstawami diagnozowania ucznia zdolnego, a także z metodami pracy z uczniem zdolnym.
  W trakcie warsztatów zwrócimy główną uwagę na:
 • cele pracy z uczniem zdolnym;
 • metody odkrywania jednostek wybitnie zdolnych;
 • metody pracy w obszarach poszczególnych uzdolnień;
 • formy i etapy pracy z uczniem zdolnym;
 • sposoby wzmacniania uzdolnień;
 • zastosowanie metod coachingowych w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • praca z uczniem zdolnym podczas zajęć indywidualnych oraz podczas zajęć grupowych;
 • problemy w pracy z uczniem zdolnym;
 • wpływ środowiska rodzinnego na dzieci szczególnie uzdolnione;
  rola szkoły w rozwijaniu zdolności.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
CEL SZKOLENIA
Nabycie wiedzy na temat pracy z uczniem ze SPE.
OPIS
  Diagnoza i co dalej? Podczas warsztatów nauczyciele zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
 • Wyznaczniki i rozpoznanie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
 • Praca z uczniem, metody pracy, trudności i wyzwania:
 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania;
 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki;
 • uczeń niedosłyszący;
 • uczeń z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazja;
 • uczeń z ADHD;
 • uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym;
 • uczeń szczególnie uzdolniony;
 • uczeń z choroba przewlekłą.
 • Narzędzia pracy, analiza poszczególnych przypadków. Tworzenie zespołów.
  Samodzielne tworzenie zadań – ćwiczenia praktyczne.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Dzieci z zespołem ADHD i zaburzeniami zachowania w szkole
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zagadnieniami funkcjonowania dziecka z zespołem ADHD w szkole.
OPIS
  Warsztaty nastawione są na zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie radzenia sobie z napięciem emocjonalnym u dzieci, a także pogłębienie wiedzy o rodzajach, mechanizmach i funkcjach procesów emocjonalnych. Jak również zdobycia praktycznych umiejętności pracy z dziećmi nadpobudliwymi.
  W trakcie warsztatów poznasz więc:
 • istotę procesów emocjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań rodzinnych;
 • metody diagnozy wychowawczej stanów i przyczyn napięcia emocjonalnego;
 • nabędziesz umiejętności budowania indywidualnych i grupowych programów wychowawczych;
 • poznasz istotę zachowania dzieci nadpobudliwych (ADHD);
  poznasz sposoby radzenia sobie na lekcji z dzieckiem z ADHD.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z zasadami pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.
OPIS
  Niepełnosprawność intelektualna niesie ze sobą olbrzymie wyzwanie dla nauczycieli. Znajomość wyznaczników poszczególnych dysfunkcji oraz umiejętność ich połączenia z metodami pracy pozwoli nauczycielom na sprawne funkcjonowanie w świecie uczniów i dotarcie do nich, a co za tym idzie skuteczne nauczanie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Socjoterapia
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z zasadami stosowania socjoterapii.
OPIS
  Socjoterapia to warsztaty skierowane do uczniów, u których zdiagnozowano wykluczenie społeczne. Praca z jednostką w takim wypadku mija się z celem. Dlatego też w trakcie warsztatów nauczyciele nabędą umiejętności pracy z uczniem z dysfunkcją społeczną, które pozwolą włączać ucznia w grupę rówieśniczą i staną się podstawą usuwania dysfunkcji wtórnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Warsztaty zapobiegania wykluczeniu społecznemu – profilaktyka SPE.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami tworzenia warsztatów zapobiegających wykluczeniu społecznemu
OPIS
  Wykluczenie społeczne oraz zagrożenie wykluczeniem społecznym w świetle reformy programowej oraz prawa oświatowego stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ucznia, dlatego uczniowie, u których zostanie zdiagnozowane otrzymują orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie podejście do ucznia i problemu pokazuje jak ważna jest profilaktyka. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów, u których zaobserwowano symptomy wykluczenia i powinny być stosowane wobec całej klasy, w której znajdują się zagrożeniu uczniowie.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Metoda Dziamskiej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym – terapia, stymulacja, profilaktyka
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z metodą Dziamskiej.
OPIS
  Metoda Dziamskiej w nauczaniu uczniów ze SPE jest szczególnie przydatna w pracy z dziećmi przedszkolnymi jak i w klasach 1-3. Oparcie na integracji sensorycznej, pracy wszystkich zmysłów daje doskonałe efekty m. in. w kształtowaniu u dzieci pamięci, uwagi,  gotowości do nauki pisania oraz orientacji w przestrzeni. Dzieci koordynują ruchy i czynności do słyszanego rytmu i aktywizują  swoje działania. Dlatego jest ona bardzo ważna zarówno w przeciwdziałaniu dysfunkcjom jak i w samym procesie terapeutycznym już po dokonaniu diagnozy i zakwalifikowaniu dziecka do terapii,
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Interwencja kryzysowa i negocjacje w pracy z uczniem ze SPE
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami interwencji kryzysowej.
OPIS
  W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej konieczne jest podjęcie interwencji. Gdy biorą w niej udział uczniowie ze SPE na umiejętności związane z prowadzeniem interwencji i negocjacji nauczyciel musi nałożyć umiejętności pracy z uczniem ze SPE. Warsztaty dają nauczycielom gotowe modele postępowania interwencyjno-negocjacyjnego w pracy z uczniem z poszczególnymi dysfunkcjami.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
  
Numer kursu
NAZWA
Podstawowa praca logopedyczna z dzieckiem przedszkolnym.
CEL SZKOLENIA
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, uporządkowanie wiadomości z zakresu podstaw logopedii, kształtowanie świadomości logopedycznej.
OPIS
  Zapoznanie się z zasadami prawidłowego rozwoju mowy, zaburzeń rozwoju mowy oraz zasadami profilaktyki wad wymowy stanowi podstawę pracy nauczyciela przedszkola. To bowiem on stanowi model językowy i główną osobę „wiedzącą” dla przedszkolaka. Jest dla niego wzorem – dlatego powinien być wzorem świadomym.
  Podczas warsztatów nauczyciele zapoznają się z podstawami logopedii nauczyciela przedszkola.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Jak pokonać trudności w czytaniu i pisaniu.
CEL SZKOLENIA
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
OPIS
  Dysleksja jest specyficzną dysfunkcją, z którą uczniowie zmagają się zarówno w szkole podstawowej jak i na wyższych szczeblach edukacji.
  Znajomość podstawowych zasad pracy z dzieckiem dyslektycznym znacznie wpłynie na poprawę jego wyników w nauce.
  Główne obszary warsztatów:
 • Zasady pracy z dzieckiem w szkole podstawowej – diagnoza, terapia
 • Zasady pracy z dzieckiem na wyższych szczeblach edukacji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Wspieranie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
CEL SZKOLENIA
Rozszerzenie umiejętności wspierania rozwoju mowy dziecka.
OPIS
  Rozwój mowy ma ogromny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Stanowi podstawę komunikacji, jest narzędziem do zdobywania informacji, pozwala na przekazywanie swoich myśli, opinii, uczuć. Poziom nabycia tej umiejętności – mowy – wpływa znacząco na sukcesy edukacyjne, a także relacje interpersonalne.
  Jeśli więc dziecko mówi nieco inaczej niż rówieśnicy, nieprawidłowo wymawia poszczególne głoski lub nie mówi wcale to możemy, a wręcz powinniśmy rozpocząć terapię – ćwiczenia usprawniające mowę.
  Główne obszary zajęć:
 • Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi rozwoju mowy.
 • Ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków mowy.
 • Ćwiczenia rozumienia wypowiedzi, ćwiczenia słuchowe.
 • Ćwiczenia rozwijające słownictwo.
 • Ćwiczenia oddechowe, głosowe, aparatu artykulacyjnego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Dysleksja i inne specyficzne trudności w nauce - ucieczka przed nauką czy wyzwanie dla nauczycieli i rodziców.
CEL SZKOLENIA
Rozszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących dysleksji.
OPIS
  Niejednokrotnie słyszy się, iż dziecko dyslektyczne to dziecko leniwe.
  W trakcie warsztatów zapoznasz się z:
 • Przyczynami dysleksji.
 • Metodami rozpoznawania.
 • Metodami terapii i oddziaływań na poszczególnych zajęciach przedmiotowych.
 • Zasadami pracy z uczniem i jego rodzicami.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Narzędzia IT w pracy z uczniem ze SPE
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie z zasadami pracy z narzędziami IT.
OPIS
  Narzędzia IT z jednej strony nagroda dla ucznia z drugiej obawa nauczyciela. W pracy z uczniem ze SPE stanowią nieocenioną pomoc. Co ciekawe, nauczyciel nie musi pracować tylko na dedykowanych programach (np. w przypadku dysleksji). Warsztaty pokażą jak skutecznie dobierać programy komputerowe do poszczególnych dysfunkcji uczniów i przedmiotów i jak w prosty sposób wykorzystać świat multimediów do osiągnięcia sukcesu pedagogicznego.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Zasady pracy na lekcjach języka obcego – uczeń ze SPE
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami organizacji lekcji języka obcego ucznia ze SPE
OPIS
  Praca z uczniem z dysfunkcjami jest olbrzymim wyzwaniem szczególnie na lekcjach języka obcego, gdzie materiał merytoryczny stanowi wyzwanie nie tylko dla koncentracji, uwagi, ale również często jego forma powoduje niemożność przyswojenia. Znajomość zasad wprowadzania języka obcego wśród uczniów ze SPE pozwoli na skuteczniejsze nauczanie i uzyskanie obopólnej satysfakcji.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Grywalizacja – metoda na trudnego ucznia
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z alternatywną formą nauczania.
OPIS
  Współczesny młody człowiek funkcjonuje w świecie w oparciu o techniki multimedialne. Wykorzystując reguły gier (komputerowych, RPG i innych) oraz serwisów społecznościowych w nauczaniu ucznia ze SPE nauczyciel może w skuteczny sposób wchodzić w relacje z uczniami oraz uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki nauczania jednocześnie dając uczniom ciekawą formę przekazu.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy z uczniem z dysleksją.
OPIS
  Diagnoza dysleksji niesie za sobą konieczność dostosowania metod pracy z uczniem, jest to konieczne w odniesieniu do wszystkich zaburzeń dyslektycznych: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii. W trakcie warsztatów nauczyciele zapoznają się z:
 • I etap - Praca z uczniem na poziomie szkoły podstawowej
 • II etap – praca z uczniem na poziomie szkoły gimnazjalnej
  III etap – praca z uczniem na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl

Numer kursu
NAZWA
Naucz małe dzieci myśleć i czuć – program rozwojowy dla dzieci przedszkolnych
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z zasadami pracy rozwojowej z dzieckiem przedszkolnym.
OPIS
  Rozwój człowieka w dużej mierze uzależniony jest od tego co otrzyma w najwcześniejszym okresie swego rozwoju – tj. do 5 roku życia. Dbając o przyszłe możliwości rozwojowe należy dać dziecku możliwość poszerzania własnych umiejętności.
  Warsztaty skupione będą wokół następujących zagadnień:
 • Analiza potrzeb i możliwości małego dziecka.
 • Tworzenie struktury werbalno-emocjonalnej.
 • Myślenie konstruktywne i destruktywne.
 • Tworzenie map pojęciowych.
 • Rytm, ruch i rozwój.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Młody alkoholik i narkoman w szkole.
CEL SZKOLENIA
Zapoznanie się z problemem narkomanii i alkoholizmu.
OPIS
  Problem używek w szkole coraz bardziej wdziera się w świadomość nie tylko nauczycieli ale i rodziców. Zasady pracy z młodymi uzależnionymi osobami stanowią podstawę oddziaływań terapeutycznych.
  Główne obszary warsztatów:
 • Problemy społeczne: narkomania i alkoholizm.
 • Zasady rozpoznawania uzależnień.
 • Zasady postępowania z uczniem w sytuacji interwencyjnej.
 • Zasady postępowania w sytuacji stwierdzenia uzależnienia – procedury.
 • Zasady pracy z klasą.
 • Terapia indywidualna i grupowa.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl
 
Numer kursu
NAZWA
Diagnoza stopnia rozwoju ucznia i dostosowywanie metod nauczania
CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności diagnozowania stopnia rozwoju i dostosowania metod nauczania.
OPIS
  Współczesna szkoła boryka się z dużym zróżnicowaniem poziomu wiedzy uczniów i szybkości jej przyswajania w obrębie klasy. Umiejętność diagnozowania etapu rozwoju w obrębie realizowanego zadania, a także dobór odpowiednich metod pracy pozwala wspomóc uczniów potrzebujących dłuższego czasu pracy i stymulować uczniów zdolnych.
Forma przyjmowania zgłoszeń
1. Tel. +48 501 657 837
2. Mail: info@centrum-demostenes.pl

 


Szkolenia doskonalące
Oferta dla uczniów


wstecz

 

Created by RTNET